vb2k11b

Just another WordPress.com site

TÀI LIỆU HỌC LUẬT HIẾN PHÁP

Hiến pháp là một ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện quyền lực Nhà nước (những mối quan hệ xã hội có liên quan đến việc xác định chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách quốc phòng, an ninh, chính sách ngoại giao, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy Nhà nước).

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
4.      Bộ máy nhà nước ( 1    2 )
6.      Chính phủ
7.      Bài giảng Luật hiến pháp ( 1    2 )
11. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của Công dân Của Dân tộc Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 22, 2011 by in 2. TÀI LIỆU HỌC LUẬT.
%d bloggers like this: